Thông tin bằng tiếng Việt

Trợ Cấp Thất Nghiệp

Giúp Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp

Quý vị có thể nhận các dịch vụ về trợ cấp thất nghiệp bằng cách gọi TWC Tele-Center tại số 800-939-6631 để nói chuyện với một đại diện ban dịch vụ khách hàng. Giờ làm việc là từ thứ Hai tới thứ Sáu, 7 giờ sáng tới 6 giờ chiều, giờ miền Trung. Nếu không nói tiếng Anh, quý vị có thể thu xếp người thông dịch riêng hoặc yêu cầu Tele-Center cung cấp một thông dịch viên cho cuộc gọi của quý vị.

TWC cung cấp các dịch vụ trợ cấp thất nghiệp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại ui.texasworkforce.org, trong đó bao gồm:

  • Xin Trợ Cấp - Điền và nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới.
  • Xin Trả Trợ Cấp - Xin trả trợ cấp, nếu quý vị hiện đang có yêu cầu xin trợ cấp.
  • Đơn Xin Trợ Cấp và Tình Trạng Trả Trợ Cấp - Tìm hiểu thông tin cập nhật về đơn xin trợ cấp của quý vị, tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị, và quá trình trả trợ cấp cho quý vị.

Thông Tin về Trợ Cấp Thất Nghiệp

Các ấn phẩm TWC liên quan tới trợ cấp thất nghiệp này cũng có bản tiếng Việt. Các đường liên kết tới thông tin bằng tiếng Việt cũng có trong các trang tiếng Anh trên website của TWC, ghi cùng với chủ đề cụ thể.

Trở về đầu

Tìm Việc hoặc Trợ Giúp Tìm Việc

Quý vị có thể nhận các dịch vụ trợ giúp hoặc tìm việc bằng cách liên lạc với văn phòng Workforce Solutions. Nếu không nói rành tiếng Anh, quý vị có thể thu xếp người thông dịch riêng hoặc liên lạc với văn phòng để biết có dịch vụ thông dịch hay không.

TWC cung cấp các dịch vụ tìm việc trực tuyến bằng tiếng Anh và tiếng Tây ban nha tại www.WorkInTexas.com.

Trở về đầu

Nội Dung Đăng Tuyển và Tìm Sơ Yếu Lý Lịch Người Tìm Việc

Quý vị có thể nhận các dịch vụ đăng tuyển nhân viên bằng cách liên lạc với văn phòng Workforce Solutions. Nếu không nói rành tiếng Anh, quý vị có thể thu xếp người thông dịch riêng hoặc liên lạc với văn phòng để biết có dịch vụ thông dịch hay không.

TWC cung cấp các dịch vụ tìm kiếm sơ yếu lý lịch người xin việc và thông báo tuyển dụng bằng tiếng Anh tại www.WorkInTexas.com.

Trở về đầu

Thuế Thất Nghiệp

Quý vị có thể nhận các dịch vụ trợ giúp về thuế thất nghiệp bằng cách liên lạc với văn phòng thuế (Workforce Solutions). Nếu không nói rành tiếng Anh, quý vị có thể thu xếp người thông dịch riêng hoặc liên lạc với văn phòng để biết có dịch vụ thông dịch hay không.

TWC cung cấp các dịch vụ đăng ký thuế thất nghiệp (Unemployment Tax Registration)thuế thất nghiệp (Unemployment Tax Services) bằng tiếng Anh.

Trở về đầu

Luật Lao Động: Lương Bổng Không Được Trả, Trẻ Em Lao Động là, Mức Lương Tối Thiểu

Gọi Ban Luật Lao Động của TWC để hỏi về luật sử dụng lao động là trẻ em hoặc ngày trả lương tại số 800-832-9243 (chỉ trong phạm vi Texas) hoặc số 512-475-2670 (khu vực Austin và ngoài tiểu bang).

Trở về đầu

Phân Biệt Đối Xử trong Việc Làm

Liên lạc với Ban Dân Quyền của TWC về vấn đề phân biệt đối xử trong việc làm tại số 888-452-4778 (chỉ trong phạm vi Texas) hoặc số 512-463-2642 (khu vực Austin và ngoài tiểu bang).

Trở về đầu

Phân Biệt Đối Xử trong Gia Cư

Liên lạc với Ban Dân Quyền của TWC về vấn đề phân biệt đối xử trong vấn đề gia cư tại số 888-452-4778 (chỉ trong phạm vi Texas) hoặc số 512-463-2642 (khu vực Austin và ngoài tiểu bang).

Trở về đầu